War sketch 15 


1968
21.5 x 14 cm 
Phạm Thanh Tâm
War sketches


the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.