War sketch 16a | Đỗ Thị Ninh


1971
27.5 x 39 cm
Đỗ Thị Ninh
War sketches


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.