War sketch 17 


1970 
9 x 12.5 cm 
Truong Hieu (Trương Hiếu)
War sketches


the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.