War sketch 19 


1970 
12.5 x 22.5 cm 
Trương Hiếu
War sketches


the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.