War sketch 22a | Đỗ Thị Ninh


1971
27 x 38 cm
Đỗ Thị Ninh
War sketches


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.