War sketch 23a | Đỗ Thị Ninh


1971
30 x 21 cm
Đỗ Thị Ninh
War sketches


the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.