War sketch 25 


1958
17 x 28.5 cm 
Phạm Thanh Tâm
War sketchesNguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.