War sketch 29 


1966
14 x 20 cm 
Trương Hiếu
War sketches


the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.