War sketch 3


Undated
8 x 12.5 cm 
Trương Hiếu
War sketches


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.