War sketch 31 


1969 
10 x 13 cm 
Trương Hiếu
War sketches


the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.