War sketch 36 


Undated
19.5 x 15.5 cm 
Phạm Thanh Tâm
War sketches


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.