War sketch 48 


Undated
19 x 26.5 cm 
Phạm Thanh Tâm
War sketches

Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.