War sketch 49 


Undated
10.5 x 15 cm 
Phạm Thanh Tâm
War sketches


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.