War sketch 6 


1975
18 x 24 cm 
Trương Hiếu
War sketches


the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.