War sketch 64 


Undated
21 x 16.5 cm 
Phạm Thanh Tâm
War sketchesthe Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.