War sketch 64 


Undated
21 x 16.5 cm 
Phạm Thanh Tâm
War sketchesNguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.