War sketch 68 


16.5 x 11.5 cm 
Phạm Thanh Tâm
War sketchesthe Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.