War sketch 68 


16.5 x 11.5 cm 
Pham Thanh Tam (Phạm Thanh Tâm)


the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.