War sketch 69 


1975
12 x 18 cm
Phạm Thanh Tâm
War sketches


the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.