War sketch 7

 
1969
27.5 x 39 cm 
Phạm Thanh Tâm
War sketches


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.