War sketch 8 | Đỗ Thị Ninh


1971
20 x 14.5 cm
Đỗ Thị Ninh
War sketches


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.