War sketch 8 


1974
17 x 26 cm 
Trương Hiếu
War sketches


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.