War sketch 85 


1969
17.5 x 20 cm 
Phạm Thanh Tâm
War sketches
the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.