War sketch 9 | Đỗ Thị Ninh


1971
21 x 31.5 cm
Đỗ Thị Ninh
War sketches


the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.