War sketch 9 


1975
34.5 x 47 cm
Phạm Thanh Tâm
War sketches
the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.