War sketch 94 


Undated
17 x 28 cm
Phạm Thanh Tâm
War sketches
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.