War sketch 94 


Undated
17 x 28 cm
Pham Thanh Tam (Phạm Thanh Tâm)
War sketches
the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.