Woman of the countryside


1995
Painting
55 x 40 cm
Trương Đình Hào
Contemporary ArtThe work is currently on view at the EMASI school Nam Long Campus, Ho Chi Minh City, Vietnam.

--

1995
Họa phẩm

45 x 55 cm
Trương Đình Hào
Nghệ Thuật Đương Đại

Tác phẩm hiện đang trưng bày tại trường EMASI cơ sở Nam Long, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.