A. Farm resident to speak on panel at Salon Saigon