Alisa Chunchue receiving Vogue Hong Kong Women’s Art Prize