[mothermap] / [bản đồ mẹ]


2019
Painting
Graphite, acrylic and colored pencil on mixed media paper
122 x 117 cm
Hà Ninh Phạm
Contemporary ArtIn [mothermap], we are informed (via the accompanying text) that one side of the map is numbered 1 to 8, and the other marked A to H. In actuality this data doesn’t appear visually in the work, thus although part of the rule of the game is revealed, we simply have to trust our eyes and ability to connect the dots to figure out our navigation. We are also informed here that individual ‘spatial units’ may carry other ‘spatial units’ hidden deep inside. Thus canvasing a map becomes an act of looking with depth, instead of just looking across. (Text by Bill Nguyen)

[mothermap] is a level 0 work. It is the key map of the whole land, which demonstrates the positions of the level 1 structures in the project. The map utilizes an imagined 8x8 grid to give those structures coordinates. [mothermap] is remade every year when the project grows. (Text courtesy of the artist)

Ha Ninh started his project in 2017. This is the third version of [mothermap] made in 2019.

--

2019
Họa phẩm

Chì graphite, sơn acrylic, và chì màu trên giấy tổng hợp
122 x 117 cm
Hà Ninh Phạm
Nghệ Thuật Đương Đại

Trong [bản đồ mẹ], chúng ta được biết (thông qua văn bản đi kèm) rằng một bên bản đồ được đánh số từ 1 đến 8, bên còn lại được ghi chú từ A đến H. Tuy nhiên, thực tế nhìn bằng mắt không cho ta thấy những dữ liệu này tác phẩm; vì thế, mặc dù một phần luật lệ đã được hé lộ, ta đơn thuần vẫn phải tin vào nhãn lực của mình để kết nối các điểm toạ độ nhằm định rõ đường đi nước bước. Chúng ta cũng được thông tin đánh tiếng rằng, bên trong các đơn vị ‘lãnh thổ’ này, ta còn có thể tìm thấy các ‘lãnh thổ’ tiềm ẩn ở tầng sâu hơn. Vì thế, việc rà quét một tấm bản đồ diễn ra theo chiều sâu tung độ chứ không chứ lướt trên bề ngang hoành độ. (Phần miêu tả của Bill Nguyễn)
 
[bản đồ mẹ] là một tác phẩm khởi đầu ở mức 0. Nó là hệ quy chiếu cốt lõi của toàn bộ lãnh thổ, phô bày vị trí của các cấu trúc cấp độ 1 trong dự án. Bản đồ sử dụng một hệ toạ độ 8x8 nhằm định vị các cấu trúc này. [bản đồ mẹ] được điều chỉnh theo từng năm và theo đà phát triển của dự án. (Phần miêu tả của nghệ sĩ)
 
Hà Ninh bắt đầu dự án vào năm 2017. Đây là phiên bản lần ba của [bản đồ mẹ] được thực hiện vào năm 2019.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.