A Visionary – Tiểu luận về người phụ nữ trong những hình ảnh cảm động của Nguyễn Trinh Thi