Ký hoạ chiến tranh 125 Ký hoạ chiến tranh 110 Ký hoạ chiến tranh 38 Ký hoạ chiến tranh 72 Ký hoạ chiến tranh 25 Ký hoạ chiến tranh 101 Ký hoạ chiến tranh 74 Ký hoạ chiến tranh 132 Ký hoạ chiến tranh 114 Ký hoạ chiến tranh 90 Ký hoạ chiến tranh 40 Ký hoạ chiến tranh 19 Ký hoạ chiến tranh 133 Ký hoạ chiến tranh 127 Ký hoạ chiến tranh 124 Ký hoạ chiến tranh 102 Ký hoạ chiến tranh 5 Ký hoạ chiến tranh 109 Ký hoạ chiến tranh 97 Ký hoạ chiến tranh 107 Ký hoạ chiến tranh 129 Ký hoạ chiến tranh 43 Ký hoạ chiến tranh 123 Ký hoạ chiến tranh 115 Ký hoạ chiến tranh 10 Ký hoạ chiến tranh 2 Ký hoạ chiến tranh 37 Ký hoạ chiến tranh 98 Ký hoạ chiến tranh 60 Ký hoạ chiến tranh 36 Ký hoạ chiến tranh 52 Ký hoạ chiến tranh 27 Ký hoạ chiến tranh 105 Ký hoạ chiến tranh 28 Ký hoạ chiến tranh 46 Ký hoạ chiến tranh 104 Ký hoạ chiến tranh 73 Ký hoạ chiến tranh 88 Ký hoạ chiến tranh 23 Ký hoạ chiến tranh 36 Ký hoạ chiến tranh 31 Ký hoạ chiến tranh 54 Ký hoạ chiến tranh 26 Ký hoạ chiến tranh 48 Ký hoạ chiến tranh 15 Ký hoạ chiến tranh 18 Ký hoạ chiến tranh 103 Ký hoạ chiến tranh 81 Ký hoạ chiến tranh 84 Ký hoạ chiến tranh 118 Ký hoạ chiến tranh 106 Ký hoạ chiến tranh 55 Ký hoạ chiến tranh 35 Ký hoạ chiến tranh 100 Ký hoạ chiến tranh 59 Ký hoạ chiến tranh 41 Ký hoạ chiến tranh 131 Ký hoạ chiến tranh 9 Ký hoạ chiến tranh 22 Ký hoạ chiến tranh 20 Ký hoạ chiến tranh 29 Ký hoạ chiến tranh 64 Ký hoạ chiến tranh 96 Ký hoạ chiến tranh 63 Ký hoạ chiến tranh 79 Ký hoạ chiến tranh 116 Ký hoạ chiến tranh 11 Ký hoạ chiến tranh 76 Ký hoạ chiến tranh 108 Ký hoạ chiến tranh 122 Ký hoạ chiến tranh 34 Ký hoạ chiến tranh 30 Ký hoạ chiến tranh 16 Ký hoạ chiến tranh 75 Ký hoạ chiến tranh 80 Ký hoạ chiến tranh 49 Ký hoạ chiến tranh 93 Ký hoạ chiến tranh 78 Ký hoạ chiến tranh 70 Ký hoạ chiến tranh 99 Ký hoạ chiến tranh 47 Ký hoạ chiến tranh 86 Ký hoạ chiến tranh 62 Ký hoạ chiến tranh 83 Ký hoạ chiến tranh 6 Ký hoạ chiến tranh 1 Ký hoạ chiến tranh 39 Ký hoạ chiến tranh 44 Ký hoạ chiến tranh 42 Ký hoạ chiến tranh 69 Ký hoạ chiến tranh 94 Ký hoạ chiến tranh 113 Ký hoạ chiến tranh 32 Ký hoạ chiến tranh 95 Ký hoạ chiến tranh 92 Ký hoạ chiến tranh 85 Ký hoạ chiến tranh 33 Ký hoạ chiến tranh 89 Ký hoạ chiến tranh 7 Ký hoạ chiến tranh 119 Ký hoạ chiến tranh 14 Ký hoạ chiến tranh 17 Ký hoạ chiến tranh 111 Ký hoạ chiến tranh 121 Ký hoạ chiến tranh 87 Ký hoạ chiến tranh 77 Ký hoạ chiến tranh 112 Ký hoạ chiến tranh 120 Ký hoạ chiến tranh 126 Ký hoạ chiến tranh 45 Ký hoạ chiến tranh 61 Ký hoạ chiến tranh 65 Ký hoạ chiến tranh 128 Ký hoạ chiến tranh 58 Ký hoạ chiến tranh 68 Ký hoạ chiến tranh 3 Ký hoạ chiến tranh 66 Ký hoạ chiến tranh 82 Ký hoạ chiến tranh 67 Ký hoạ chiến tranh 50 Ký hoạ chiến tranh 8 Ký hoạ chiến tranh 14 Ký hoạ chiến tranh 21 Ký hoạ chiến tranh 130 Ký hoạ chiến tranh 117 Ký hoạ chiến tranh 24 Ký hoạ chiến tranh 4 Ký hoạ chiến tranh 71 Ký hoạ chiến tranh 91 Ký hoạ chiến tranh 53 Ký hoạ chiến tranh 57 Ký hoạ chiến tranh 51

Phạm Thanh Tâm

Phạm Thanh Tâm (sn. 1932-2019, Việt Nam) là con trưởng trong một gia đình truyền thống cách mạng. Cuộc đời làm họa sĩ của ông bắt đầu học cách ký họa và vẽ tranh cổ động cách mạng trong một đội tuyên truyền của Quân khu III. Năm 1950, ông tham gia Việt Minh kháng chiến và được giao làm phóng viên báo Quyết Thắng. Ông tiếp tục tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ với tư cách là một nhà báo và một nghệ sĩ. Vai trò của ông là ghi lại cuộc sống hàng ngày và những khó khăn gian khổ của những người lính và dân tình nguyện nơi tiền tuyến. Ông bắt đầu theo học tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam năm 1963, trước khi tốt nghiệp năm 1967 với chuyên ngành sơn dầu. Ông trở lại tiền tuyến ở miền Nam trước khi kết thúc cuộc chiến với các đơn vị bộ đội Bắc Việt Nam tại Sài Gòn năm 1975. Sau chiến tranh, ông cộng tác với tờ báo Quân Đội Nhân Dân để tổ chức các chuyến lưu diễn triển lãm các tác phẩm nghệ thuật thời chiến. Ông nghỉ hưu và sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cho đến khi qua đời vào năm 2019.