Lêna Bùi

-

Circulations 09

2021

Mực, màu nước trên lụa và giấy lưu trữ

38 x 53 x 6.50 cm