Orejarena & Stein

-

Đã Lâu Không Gặp

Sắp đặt video màu ba kênh, âm thanh

8 phút 04 giây Âm nhạc bởi The Six Tone

Phần miêu tả tác phẩm tiếng Việt sẽ được cập nhật sớm.