Phạm An Hải

-

Evening in Wild

2017

Sơn dầu trên toan

120 x 200 cm

Tác phẩm hiện đang trưng bày tại trường EMASI cơ sở Nam Long, Hồ Chí Minh, Việt Nam.