Nguyễn Trinh Thi

-

How to improve the world

2021

Phiên bản đầu tiên trong 3 phiên bản và sắp đặt ba kênh: video, lặp lại, màu và đen trắng, âm thanh

45'00"