Đỗ Thanh Lãng

-

Không đề

2020

Sơn dầu, sơn acrylic, và nhựa resin trên toan

120 x 120 cm