Ưu Đàm Trần Nguyễn

-

License 2 Draw

2022

Bút màu đa dạng (uni Posca, zig Painty, zig Posterman) trên toan và khung; các đơn vị cấu thành khác bao gồm tư liệu video và robot

204 x 334 cm