Cam Xanh

-

Lời xin lỗi của Socrates

2018-tiếp diễn

Bút dạ trên kén tằm, gỗ, hộp kính plexi, bàn học dáng cổ, bản sao cuốn Lời xin lỗi của Socrates, sổ, bút

Kích thước đa dạng

Lời xin lỗi của Socrates sử dụng như thành phần chính của tác phẩm câu chữ trong văn bản bất hủ Platonis Apologia Socratis do người môn đệ tận tụy của Socrates là Plato viết. Platonis Apologia Socratis là một lời biện hộ trước tòa của triết gia Hy Lạp Socrates vào năm 399 TCN, khi ông bác bỏ niềm tin rằng các vị thần Hy Lạp là nhân tố kiểm soát bộ máy chính quyền và xã hội của Athens. Cũng vì thế, ông bị cho là một kẻ phản đồ làm suy đồi người trẻ bằng suy nghĩ duy vật. Xuất hiện cùng một đoạn hướng dẫn từ nghệ sĩ, tác phẩm mời gọi người xem cùng tham gia cuộc truy vấn xuyên thời gian và không gian, thông qua phương tiện hiện sinh mang tính nền tảng nhất: ngôn ngữ. Lời xin lỗi của Socrates trở thành khát khao tìm kiếm chân lý thông qua ngôn từ triết học, tiếp nối diễn ngôn của Socrates về mối liên hệ giữa đức tin, bộ máy cai trị và quyền lực.  

Hướng dẫn (cung cấp bởi nghệ sĩ): 

“Mỗi người tham gia sẽ tuần tự đi vào trong phòng. Đầu tiên, người đó sẽ đọc kỹ hướng dẫn, rồi chọn một đoạn trong cuốn Lời xin lỗi của Socrates, dài ngắn tùy ý. Tiếp đến, họ sẽ viết tên, ngày giờ tham gia lên cuốn sổ, rồi chép lại một vài chữ đầu và cuối của đoạn họ chọn, kèm theo số trang của đoạn đó. Sau đó, họ sẽ dùng bút dạ viết mỗi chữ trong đoạn đó lên từng chiếc kén tằm đặt dưới gầm bàn. Sau khi viết xong, họ sẽ đặt những chiếc kén vào hộp kính plexi trước mặt. Khi xong xuôi, họ có thể ra khỏi phòng.” 

Lời xin lỗi của Socrates được sáng tác theo yêu cầu của Nguyễn Art Foundation.