Etienne Chambaud

-

Necknot

2020

Đồng

50 x 32 x 21 cm

[Thông tin tác phẩm đang được cập nhật]