Phạm An Hải

-

Snow in Sapa

2013

Sơn dầu trên toan

120 x 200 cm