Hà Trí Hiếu

-

Space

2010

Sơn dầu trên toan

68 x 40 cm

Tác phẩm hiện đang trưng bày tại trường EMASI cơ sở Nam Long, Hồ Chí Minh, Việt Nam.