Đoàn Xuân Tặng

-

Sunlight in the garden

2014

Sơn dầu trên toan

85 x 95 cm

Tác phẩm hiện đang trưng bày tại trường EMASI cơ sở Nam Long, Hồ Chí Minh, Việt Nam.