Hà Trí Hiếu

-

Three country girls

2010

Sơn dầu trên toan

43 x 90 cm

Tác phẩm hiện đang trưng bày tại trường EMASI cơ sở Vạn Phúc, Hồ Chí Minh, Việt Nam.