Đoàn Xuân Tặng

-

Time Line

2014

Tác phẩm hiện đang trưng bày tại trường EMASI cơ sở Nam Long, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

85 x 155 cm

Tác phẩm hiện đang trưng bày tại trường EMASI cơ sở Nam Long, Hồ Chí Minh, Việt Nam.