Trương Đình Hào

-

Woman of the countryside

1995

Tác phẩm hiện đang trưng bày tại trường EMASI cơ sở Nam Long, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

55 x 40 cm

Tác phẩm hiện đang trưng bày tại trường EMASI cơ sở Nam Long, Hồ Chí Minh, Việt Nam.