Nguyễn Mạnh Hùng

-

Xe cứu hoả (URAL)

2014

Màu nước trên giấy

28.2 x 40.5 cm