Bảo tàng Việt Nam gặp khó khăn trong việc sưu tâp nghệ thuật hiện đại