Các sáng tác theo yêu cầu của Nguyễn Art Foundation và Các sáng tác nhận hỗ trợ từ Nguyễn Art Foundation bao gồm các tác phẩm và dự án nghệ thuật do NAF uỷ quyền, hoặc được thực hiện thông qua hỗ trợ tài chính và bảo trợ chuyên môn từ các hoạt động Giáo dục và Cộng đồng, và Dự án Phát triển của chúng tôi.