Con người, Vinh quang và Cuộc sống sau Chiến tranh viết bởi Hanoi Grapevine